The Ancestors of Paul Vincent Scharf
The Ancestors of Paul Vincent Scharf
Home Introduction Name Search Surname Index Text Search Gallery Gentner Genealogy Ancestor Charts

                  Johann Scharf (est. 1670-D) [8127]
               Johann Caspar Scharf (1708-1780) [6091]
             Joseph Scharf (1739-1797) [8101]
             |  |  Christoph Scherpf (est. 1670-D) [8128]
             |  Ursula Scherpf {Vogel} {Scharf} (1704-1761) [6090]
             |     Katharina Hois {Scherpf} (est. 1670-D) [8129]
          Johann Vinzenz Scharf (1779-1840) [7469]
          |  |       Heinrich Wittmer (est. 1650-D) [7284]
          |  |     Markus Wittmer (about 1674-1734) [6923]
          |  |  Johann Adam Wittmer (1713-1743) [7290]
          |  |  |  |  Johann Lehn (est. 1650-D) [7285]
          |  |  |  Magdalena Lehn {Wittmer} (about 1668-1734) [6924]
          |  Maria Magdalena Wittmer {Scharf} (1741-1787) [8102]
          |     Katharina Wermuth {Wittmer} (est. 1715-D) [8119]
        Sebastian Scharf (1805-1866) [7461]
        |  |  Adam Hallmaier (est. 1750-D) [8103]
        |  Maria Eva Hallmaier {Scharf} (1784-1841) [7470]
        |     Katharina Haffner {Hallmaier} (est. 1750-D) [8104]
     Paul Vinzenz “Vincent” Scharf (1832-1925) [7417]
     |  |  Daniel Benz (est. 1770-D) [7471]
     |  Maria Josepha Benz {Scharf} (1806-1839) [7462]
     |     Katharina Margaret Karcher {Benz} (est. 1770-D) [7472]
   Jodokus Scharf (1859-1923) [6289]
   |  |            Jakob Maier (est. 1680-1707) [7656]
   |  |          Johann Simon Maier (1707-D) [7483]
   |  |          |  Margareth Riger {Maier} {Grünwald} {Stephen} (about 1677-1739) [6871]
   |  |       Johann Maier (1735-1772) [5832]
   |  |       |  |  Martin Eichhorn (est. 1680-D) [7658]
   |  |       |  Rosina Eichhorn {Maier} (est. 1710-D) [7484]
   |  |       |     Magdalena {Eichhorn} (est. 1680-D) [7659]
   |  |     Johann Nicolaus Mayer (1761-1841) [2971]
   |  |     |  |     Georg Mail (est. 1680-before 1730) [7226]
   |  |     |  |  Adam Mail (about 1710-1746) [7218]
   |  |     |  Katharina Mail {Maier} (1735-1794) [5833]
   |  |     |     |  Johann Georg Greber (est. 1680-D) [7227]
   |  |     |     Maria Magdalena Greber {Mail} (1706-1753) [7219]
   |  |     |       Magdalena Riger {Greber} (est. 1680-D) [7228]
   |  |  Vinzenz Maier (1797-1846) [8268]
   |  |  |  Katharina Weingärtner {Mayer} (1758-1803) [6204]
   |  Maria Magdalene Maier {Scharf} (1831-1876) [7418]
   |     |            Caspar Schweickert (est. 1640-D) [7734]
   |     |          Johann Adam Schweickert (est. 1670-D) [7732]
   |     |       Johann Theodor Schweickert (1695-1757) [7730]
   |     |       |  |  Wendelin Hormuth (est. 1640-D) [7271]
   |     |       |  Maria Barbara Hormuth {Schweickert} (est. 1670-1720) [7733]
   |     |     Johann Martin Schweickert (1745-1794) [8295]
   |     |     |  Christina Lang {Schweickert} (est. 1700-1765) [7731]
   |     |  Christoph Schweickert (1773-1833) [7666]
   |     |  |  |  Conrad Baldaef (est. 1715-D) [8297]
   |     |  |  Maria Anna Baldaef {Schweickert} (1750-1826) [8296]
   |     |  |     Apollonia Grünwald {Baldaef} (est. 1715-D) [8298]
   |     Margaretha Schweickert {Maier} (1806-1864) [8269]
   |       |  Anton Stöckel (1742-1818) [7670]
   |       Eva Kunigunde Stöckel {Schweickert} (1775-1825) [8276]
   |          |       Caspar Schweickert (est. 1640-D) [7734]
   |          |     Johann Adam Schweickert (est. 1670-D) [7732]
   |          |  Johann Georg Schweickert (1704-1764) [8305]
   |          |  |  |  Wendelin Hormuth (est. 1640-D) [7271]
   |          |  |  Maria Barbara Hormuth {Schweickert} (est. 1670-1720) [7733]
   |          Anna Eva Schweickert {Stöckel} (1745-1811) [7671]
   |            Eva Kunigunde Grünwald {Schweickert} (about 1706-1773) [8306]
Paul Vincent Scharf (1892-1944) [7429]
   |     Anton Brühmüller (est. 1800-D) [11383]
   |  Philip Brühmüller (1835-1882) [7434]
   |  |  Maria Eva Baader {Brühmüller} (est. 1800-D) [11384]
   Elizabeth Therese Bremiller {Scharf} (1862-1923) [6290]
     |  J. Wendell Hess (est. 1800-D) [12487]
     Margaret Hess {Bremiller} (about 1827-D) [7435]
        Margaret {Hess} (est. 1800-D) [12488]

Home | Introduction | Name Search | Surname Index | Text Search | Gallery | Gentner Genealogy | Ancestor Charts

Prepared by Don Gentner - Fri, Apr 11, 2003