ANCESTORS FROM NORWAY  
Back to "Norwegian kirkebøker - parish registers"
 
 

Column Headings for Parish records, 1820 - 1876

Døbte

Baptisms

  No.
  Entry Number
  Den opgivne Fødsels Datum
  Stated Date of Birth
  Daabs-Datum
  Date of Baptism
  Barnets fulde Navn
  The Child's full Name
  Om ægte eller uægte født
  Legitimate or illegitimate birth
  Dets forældres fulde Navn, borgerlige Stilling og Opholdssted
  Parents' full names, occupation, and residence
  Faddernes Navne
  Godparents' names
  Om og af hvem hjemmedøbt
  If Baptised at home, who performed the baptism
  Ved uægte børn af hvem Opgaven er skeet, enten barnemoderen, eller hvilket bekjendt og troværdigt Medlem af Menigheden
  For illegitimate children, who reported this status: either the child's mother, or which known and trustworthy member of the Parish

Confirmerede

Confirmations

  No. 
  Entry Number
  Confirmationsdag
  Date of Confirmation
  Confirmandens fulde Navn
  Full name of person confirmed
  Alder
  Age
  Fødested
  Place of birth
  Forældre
  Names of Parents
  Christensdomskundskab og Flid m.v. 
  Religious knowledge, diligence, etc. 
  Naar havt de naturlige Kopper eller vaccineret
  When did the person have smallpox or get vaccinated

Ægteviede

Marriages

  No. 
  Entry Number
  Vielsesdag
  Date of Marriage
  Brudgommens Navn og Stand, Brudens navn
  Name and position of Groom, Name of Bride
  Brudgommens Fødested Opholds sted, Brudens Fødested 
  Birthplace and place of residence of groom, Birthplace of Bride
  De Viedes Alder
  Their ages
  Brudgommens Faders Navn
  Name of Groom's father
  Forlovernes Navn og Opholdssted
  Names and places of residences of the Best Men (sponsors)
  Tillysningsdagene
  Dates of public announcements
  Af hvem Tillysningen er forlangt
  Who requested public announcements
  Hvis Tillysning ei har fundet Sted, efter hvilken Bevilling eller at hvad lovlig Aarsag
  If the public announcements did not occur, by whose permission or for what legal reason 
  Naar havt de naturlige Kopper eller vaccinerede. Attest derom
  When did they have smallpox or get vaccinated. Certificate of vaccination
  Hvis Brudgommen er Embedsmand, har Pension eller Vartpenge, hvad Legitimation for indskud i Enkekassen
  If the groom is a senior civil servant, receives a pension or an officer's 50% salary, what proof has he for making contributions to the widow's fund
  Om nogen af dem har været gift før, og hvorledes da det foreegaaende Ægteskab er ophørt, samt om lovligt Skifte er holdt
  If either was previously married, how was the previous marriage dissolved, and did a Probate occur (in case previous spouse died) 

Begravede og Dødfødte

Burials and Stillborn

  No. 
  Entry Number
  Den opgivne Dødsdag
  The reported Date of Death
  Begravelses Datum
  Date of Funeral
  Den Begravedes fulde Navn og Stand
  Full name and position of the deceased
  Alder
  Age
  Opholdssted
  Place of Residence
  Om død af smitsom Sygdom og da hvilken, eller ved ulykkelig hændelse
  If cause of death was a contageous disease, then which disease, or if cause of death was an accident
  Dødfødte
  Stillborn
  Den opgivne Fødsels Datum
  The stated Date of Birth
  Den Dødfødtes Forældre
  Name of parents
  Naar og af hvem Angivelsen er skeet
  When and by whom reported

Indflyttede (ogsaa Børn) 

Arrivals in the Parish (including Children) 

  No. 
  Entry Number
  Opgiven Datum
  Reported Date of arrival
  Navn
  Name
  Alder
  Age
  Opgiven Hensigt med Indflytningen
  Stated reason for moving into the Parish
  Fra hvilket Sted indflyttet, og hvor født
  Former place of residence and place of birth
  Hvor den Indflyttede opholder sig
  Where the person is now living
  Medbragte Attester
  Any certificates brought along

Udflyttede (ogsaa Børn) 

Departures from the Parish (including Children) 

  No. 
  Entry Number
  Opgiven Datum
  Reported Date of Departure 
  Navn
  Name
  Alder
  Age
  Til hvad Sted
  To What Place Moving to

Vaccinerede 

Vaccinations

  No. 
  Entry Number
  Attestens dato
  Date of Certificate
  Den vaccineredes Navn
  Name of person vaccinated
  Alder
  Age
  Faders Navn
  Father's Name
  Føde-og opholdssted
  Place of birth and residence
  Vaccinator's Navn
  Name of vaccinator
  Anmerkninger
  Remarks

 

Back to "Norwegian kirkebøker - parish registers"
 
 

Copyright, John Follesdal, Esq.1999 - 2002.